ჩაფიძის გულის ცენტრმა ნოზოკომიალური ინფექციების კონტროლის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა

ჩაფიძის გულის ცენტრმა ნოზოკომიალური ინფექციების კონტროლის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა

საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 15 თებერვლის №01-45/ო ბრძანების შესაბამისად,  სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების შეფასების მიზნით, სსიპ "ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა“ და სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს“ თანამშრომლების მიერ განხორციელდა ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების ორეტაპიანი მონიტორინგი.


აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრმა სრულად დააკმაყოფილა შეფასების ინსტრუმენტის ყველა კრიტერიუმი.


თავის მხვრივ, აკად. გ. ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური სამსახური კვლავაც განაგრძობს ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფას.

დაგვიმეგობრდით